Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội

17:14 22/08/2022

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố trong từng giai đoạn...

Ảnh minh họa
Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội -Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND, kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội có 17 thành viên, trong đó: Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Trưởng ban; ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội là Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức và hoạt động; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trung ương.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố trong từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố phê duyệt; sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trung ương, Thành ủy và UBND thành phố theo định kỳ và đột xuất về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội.

T.H

Bài liên quan