Kiên Giang chú trọng xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

18:03 14/08/2021

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định mục tiêu đó, tỉnh Kiên Giang đã luôn xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục ở địa phương.

Qua 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm và trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, việc thực hiện trường chuẩn quốc gia của tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Quy mô, mạng lưới trường, lớp được quy hoạch cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em trong tỉnh. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học ổn định, củng cố và phát triển toàn diện, đạt kết quả cao, góp phần không nhỏ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội và phát triển đi lên của tỉnh, đất nước trong đổi mới, hội nhập.

Trường
Kiên Giang chú trọng xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Toàn ngành hiện có 646 đơn vị trường học (mầm non 159, tiểu học 268, phổ thông cơ sở 56, trung học cơ sở 110, trung học cơ sở và trung học phổ thông 29, trung học phổ thông 23, trung tâm giáo dục thường xuyên 01); với 10.853 nhóm/lớp; huy động 350.877 học sinh (mầm non 47.020, tiểu học 162.132, trung học cơ sở 101.730, THPT 39.573, giáo dục thường xuyên tỉnh 422); có 22.116 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Số học sinh do thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi nên tăng mạnh, tăng từ 4.000 đến 6.000 trẻ/năm (cả ngoài công lập). Học sinh tiểu học duy trì trên dưới 160.000 học sinh; trung học cơ sở tăng khoảng 2.000 và trung học phổ thông tăng khoảng 2.000 học sinh so lúc lập Đề án. Tính đến ngày 31/12/2020, số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn tỉnh có cụ thể như sau: Giai đoạn 2016-2020, công nhận mới 118 trường (mầm non 34; tiểu học 45; tiểu học - trung học cơ sở: 4; trung học cơ sở 23; trung học cơ sở và trung học phổ thông 6; trung học phổ thông 6), công nhận lại 58 trường.

Đến nay, toàn tỉnh có 290 trường đạt chuẩn quốc gia trong tổng số 619 trường hiện có, đạt 46,85% (không kể đơn vị trường học ngoài công lập). Cụ thể, bậc Mầm non đạt 63/140 trường, trong đó công nhận mới 34 trường (đạt 45%); Tiểu học 135/262 trường, công nhận mới 45 trường (đạt 51,53%); Tiểu học - Trung học cơ sở 4/59 trường, công nhận mới 4 trường (đạt 6,78%); Trung học cơ sở 73/108 trường, công nhận mới 23 trường (đạt 67,59%); Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 06/28 trường, công nhận mới 06 trường đạt (đạt 21,43 %); Trung học phổ thông 09/22 trường, công nhận mới 06 trường (đạt 40,91 %).

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh, có những giải pháp căn cơ, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tư tỉnh đến xã, phường, thị trấn bằng các giải pháp cụ thể: Tập trung điều chỉnh quy hoạc mạng lưới, quy mô các trường, quy hoạch đất đai cho các nhà trường phấn đấu đạt chuẩn; tăng cường đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu chung của ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia qua từng năm gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, nhằm đạt tỷ lệ từ 60% trở lên trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học theo Nghị quyết tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng các yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 Mục tiêu cụ thể là duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 290 trường đã đạt chuẩn quốc gia hiện có, phấn đấu đến năm 2025 có 444 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,73%. Trong đó, Mầm non: 102/140 trường (đạt 72,86%), tăng 39 trường; Tiểu học: 190/262 trường (đạt 72,52%), tăng 55 trường; Trung học cơ sở: 124/167 trường (đạt 74,25%), tăng 47 trường; Trung học phổ thông: 28/50 trường (đạt 56%), tăng 13 trường. Huy động các nguồn lực đầu tư cho việc công nhận lại các trường hết thời hạn đạt chuẩn và trường công nhận mới. Phấn đấu huy dộng 2.336 tỷ đồng cho 5 năm 2021-2025. Số lượng trường học đề nghị công nhận mới và công nhận lại trong giai đoạn 2021-2025 theo phân kỳ số trường đạt chuẩn từng năm của các đơn vị.

Trần Hà

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?