Kiên Giang: Chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng

DNHN - Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021 với nhiệm vụ chính là thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới đó là vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua.

Năm 2020, với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và các chuyên đề thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tập trung đổi mới, tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020. Các phong trào thi đua góp phần tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến ngày 15/9/2020, toàn tỉnh hoàn thành 279,23km giao thông nông thôn (đạt 73% so với kế hoạch), nâng tổng số km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được cứng hóa đến nay 6.256,7km (đạt 88,4%). UBND tỉnh Kiên Giang công nhận thêm 15 xã nông thôn mới, nâng tổng số lên 79/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 66,67%) và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới
Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới.

Đối với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, toàn tỉnh có 1.010 doanh nghiệp mới được thành lập, với số vốn đăng ký là 13.269,9 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 10.157 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 122.886 tỷ đồng. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chính sách an sinh xã hội được tỉnh triển khai kịp thời, thiết thực, nhất là các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Qua phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” có sự tác động rõ nét việc thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, địa phương. Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tỉnh và cấp nhà nước khen thưởng đảm bảo kịp thời theo cơ chế một cửa và trả kết quả đúng và trước hẹn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có chuyển biến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Trong năm 2020, tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân trực tiếp lao động là 1.268 cá nhân (đạt 59%). Tổng số tiền chi khen thưởng đến tháng 10 năm 2020 gần 12 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Lưu Trung cho biết, năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt gần 69.000 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.850 tỷ đồng, đạt 102,69% so dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.418 USD. Các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách, vươn lên đạt thành tích tốt. Ông Trung đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021 với các nhiệm vụ chính gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu khép trong tình hình mới đó là vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền, có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào thi đua, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trần Hà

Tin liên quan