Hà Tĩnh trích ngân sách 43,5 tỷ đồng để thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới năm 2020

DNHN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ban hành quyết định trích 43,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để thưởng cho 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 27 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu năm 2020.

Theo quyết định nêu trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh trích 43,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí thực hiện Chính sách nông nghiệp nông thôn và NTM năm 2020 theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh để khen thưởng cho các huyện được công nhận đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 và Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng cho các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. 

  Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón bằng đạt chuẩn NTM của Thủ tướng Chính phủ

Mức thưởng cụ thể như sau: Thưởng cho 2 huyện Đức Thọ và Thạch Hà mỗi huyện 10 tỷ đồng. 2 huyện này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Bên cạnh đó, 14 xã đạt chuẩn NTM được thưởng mỗi xã 1 tỷ đồng, gồm: Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Trà (huyện Hương Sơn); Hương Giang, Hương Xuân, Lộc Yên (huyện Hương Khê);  Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh).  

Riêng 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, mỗi xã được thưởng 500 triệu đồng, gồm: Ân Phú, Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang); Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân); Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn); Thạch Châu (huyện Lộc Hà); Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh); Ngọc Sơn, Thạch Long (huyện Thạch Hà); Sơn Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc (huyện Can Lộc). Và, 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng là Hương Trà (huyện Hương Khê) và Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ). 

  Diện mạo NTM ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng theo chế độ quy định. Đồng thời, giao sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Văn Cương

Tin liên quan