Đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

DNHN - Để hoàn thành chỉ tiêu đến ngày 1/7/2022, 100% các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định; UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 1408/ UBND- KTTH ngày 9/4/2021 quy định một số nội dung cần triển khai cụ thể tại các cơ quan, đơn vị.

 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện sớm các nội dung cụ thể đã được hướng dẫn.

Với các  Sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ động đẩy mạnh việc áp dụng chứng từ điện tử, biên lai điện tử, thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với cơ quan Thuế tham gia các lớp tập huấn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử cho đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử. Sử dụng thông tin hóa đơn điện tử đúng mục đích , phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh cùng với các cơ quan: Báo đài trung ương vad địa phương đăng tải nội dung tuyên truyền việc sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Tham gia các lớp tập huấn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử cho đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử.

PV

Tin liên quan