Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

DNHN - Sáng 30/10/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày chuyên đề: Thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. PGS.TS Phạm Văn Linh cho biết, Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Linh cho biết, Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn. Cấu trúc này giúp trình bày một cách logic, thể hiện các tính kế thừa giữa các phần với nhau. Đây là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Trong báo cáo Chính trị đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước… Đặc biệt phần tổng kết đánh giá đã đánh giá một cách khách quan, có tầm bao quát của đất nước. Trước hết là tình hình đất nước sau 5 năm qua và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Ông Linh nêu các số liệu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế nước ta như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm, từ 2016-2019 nước ta đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền kinh tế so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

PGS.TS Phạm Văn Linh cho hay, tổng quát lại, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Ảnh toàn cảnh

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khuân khổ quan hệ ổn định và phát triển bền vững với các đối tác; chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa khu vực và toàn cầu; xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược; đối tác toàn diện và các đối tác khác...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Những hạn chế, khuyết điểm này đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.

"Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam",  PGS.TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu, nhất là các nhân tố điển hình mới. Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan báo chí, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với nhấn mạnh việc tuyên truyền thành công của đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các cơ quan báo chí phản ánh những ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nội dung, hình thức mới mẻ, sinh động, thiết thực.

Các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới;

- Tầm nhìn và định hướng phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững;

- Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người;

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ;

- Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam;

- Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng;

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân;

- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng;

- Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

PV

Tin liên quan