Công bố quyết định thành lâp Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

11:09 17/07/2021

Chiều 16/7, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh công bố Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

 Theo Quyết định, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu kinh tế, các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại: Điều 61, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Điều 10, Điều 11, Điều 13 Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Quyết định
thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Quyết định thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả của Ban trong việc triển khai quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian qua. Với nhiệm vụ và trách nhiệm mới của Ban sẽ nặng nề hơn trước, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các địa phương để rà soát nhiệm vụ quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, mong muốn tập thể Ban sẽ luôn phát huy năng lực, trí tuệ, tư duy đổi mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trọng Tâm