Chứng khoán Thành Công lên kế hoạch kinh doanh từ 2023 - 2025

22:47 21/03/2023

Chứng khoán Thành Công đã lên kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo 2024-2025 với tốc độ tăng doanh thu mỗi năm là 49% và 26% dựa trên kế hoạch của năm trước.

Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCI/UPCoM) vừa công bố thông tin kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế 2023 dự kiến đạt lần lượt đạt gần 256 tỷ đồng và hơn 113 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 61% so với năm 2022.

Chứng khoán Thành Công lên kế hoạch kinh doanh từ 2023 - 2025
Chứng khoán Thành Công lên kế hoạch kinh doanh từ 2023 - 2025.

Chứng khoán Thành Công cũng lên kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo 2024-2025 với tốc độ tăng doanh thu mỗi năm là 49% và 26% (dựa trên kế hoạch của năm trước), lên mức 381 tỷ đồng và 482 tỷ đồng. Lãi sau thuế Công ty dự kiến tiến lên mức 148 tỷ đồng năm 2024 (tăng 31%) và 187 tỷ đồng năm 2025 (tăng 26%).

Chứng khoán Thành Công dự kiến tỷ lệ cổ tức trình ĐHĐCĐ 2023 là 5%, tỷ lệ này có thể được duy trì cho năm 2024 và 2025.

Nhìn lại hoạt động kinh doanh 2022, BCTC hợp nhất kiểm toán cho thấy doanh thu hoạt động ghi nhận đạt 212 tỷ đồng, sụt mất 33% so với năm 2021. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu đạt 67.4 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng lớn nhất, 32%), tăng 16% so với năm 2021. Nhưng ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty giảm lần lượt 65% và 30% với năm trước, tương ứng còn 53,4 tỷ đồng và 36,5 tỷ đồng. Song song đó, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 6,2 tỷ đồng, gấp gần 8 lần năm trước. Lũy kế cả năm 2022 lãi sau thuế của Chứng khoán Thành Công đạt 70 tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm 2021.

PV (t/h)