Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác nghiên cứu, đầu tư khai thác một số cảng hàng không

15:17 06/10/2022

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua khảo sát thực tế tại các cảng hàng không, sân bay; tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Ảnh minh họa
Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua khảo sát thực tế tại các cảng hàng không, sân bay; tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 3/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư khai thác các cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Vinh (tỉnh Nghệ An), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ (TP Cần Thơ) và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu (Tổ công tác 1121) - đã ký Quyết định 101/QĐ-TCT1121 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Theo đó, hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua khảo sát thực tế tại các cảng hàng không, sân bay; tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về hoạt động của tổ; báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ; quyết định việc bổ sung, thay đổi thành viên tổ; chấp thuận và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ. Tổ trưởng triệu tập và chủ trì các cuộc họp của tổ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận ở tổ; ủy quyền cho Tổ phó thường trực chỉ đạo, điều hành hoạt động của tổ, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổ trưởng khi cần thiết.

Tổ phó thường trực Tổ công tác thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công; thành lập và điều hành Nhóm giúp việc.

Bên cạnh đó, Tổ phó thường trực giúp Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tổ công tác khi được phân công hoặc ủy quyền; chủ động giải quyết các vấn đề được phân công; báo cáo Tổ trưởng quyết định hoặc xin ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền; ký thay Tổ trưởng các văn bản, kết luận khi được Tổ trưởng phân công hoặc ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Tổ trưởng.

Tổ phó Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và Tổ phó thường trực về việc thực hiện các công việc được phân công hoặc ủy quyền; giúp Tổ trưởng và Tổ phó thường trực chỉ đạo, điều hành các công việc của Tổ công tác theo kế hoạch, nhiệm vụ được Tổ trưởng và Tổ phó thường trực phân công hoặc ủy quyền; chủ động giải quyết các vấn đề được phân công, xin ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng đối với những vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ công tác; nghiên cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, trong quá trình thực hiện hoạt động của Tổ công tác và chịu trách nhiệm về việc triển khai nhiệm vụ được phân công trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành, cơ quan mình. Bên cạnh đó, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ công tác, trong trường hợp vắng mặt thì có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đi họp thay phát biểu ý kiến chính thức của thành viên Tổ công tác; được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động của Tổ công tác.

Theo Quy chế, Tổ công tác tổ chức họp để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp, Tổ trưởng quyết định mời các thành viên Tổ công tác và các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc họp của tổ. Trường hợp không tổ chức họp, thành viên Tổ công tác có ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ và chuẩn bị nội dung báo cáo phần việc được phân công. Trường hợp vắng mặt, thành viên Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng hoặc Tổ phó thường trực và cử người có trách nhiệm dự họp thay.

Quy chế nêu rõ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng tính kịp thời trong điều hành của Tổ công tác. Các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, vật chất phục vụ các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết.

T.H

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?