Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại huyện Đoan Hùng

DNHN - Sáng ngày 26/5/2022, đồng chí Nguyễn Hải- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên năm 2022 tại Huyện ủy Đoan Hùng.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho ý kiến tại buổi giám sát
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cho ý kiến tại buổi giám sát.

Trong chương trình làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị BTV Huyện ủy Đoan Hùng và các cá nhân được giám sát trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của người đứng đầu.

Đối với huyện ủy Đoan Hùng cũng đã tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của tỉnh về công tác cán bộ đến cấp ủy cơ sở và cán bộ; chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. BTV Huyện ủy đã đề ra, thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tạo mọi điều kiện để người có đức, có tài tham gia bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương đương; công tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo đúng vị trí việc làm, phù hợp với bằng cấp chuyên mon được đào tạo. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, tận tụy, liêm khiết, vì nhân dân phục vụ.

Đánh giá kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hải - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà BTV Huyện ủy Đoan Hùng đạt được trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ; tinh thần gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ, gắn với việc thực hiện NQ TW 4 (khóa XI,XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định. Vai trò của MTTQ được nâng cao, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân có điều kiện phản ánh với tổ chức Đảng, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, vi phạm chuẩn mực đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, thực hiện tốt, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời các cá nhân có biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

PV

Bài liên quan