Chăn nuôi Việt Nam VLC bị phạt vì chậm công bố loạt tài liệu theo quy định

DNHN - Tổng công ty CP Chăn nuôi Việt Nam đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hàng loạt tài liệu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với Tổng công ty CP Chăn nuôi Việt Nam (VLC).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, Tổng công ty CP Chăn nuôi Việt Nam đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán);

Chăn nuôi Việt Nam VLC bị phạt vì chậm công bố loạt tài liệu theo quy định
Chăn nuôi Việt Nam VLC bị phạt vì chậm công bố loạt tài liệu theo quy định.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán);

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 4/1/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021;

- Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Với hành vi trên, Tổng công ty CP Chăn nuôi Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng. 

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp có quan hệ gắn bó kinh tế, công nghiệp, thương mại, thông tin, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, … hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên toàn quốc, trực thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2013 Tổng công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 7/2013, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần sau khi thực hiện thành công phương án cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 26/10/2015, cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán VLC) chính thức được giao dịch trên sàn UPCom, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Linh Anh

Tin liên quan