Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc của địa phương trong Đề án 06

06:11 09/06/2023

Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết khó khăn và vướng mắc của địa phương trong Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ra văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm giải đáp những khó khăn và vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06). Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện Đề án 06, việc thuê và mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) sẽ được tiến hành dựa trên nhiệm vụ được giao. Các địa phương được đề nghị lập dự án và xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ, mua sắm trang thiết bị CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đấu thầu. Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn hiện hành, bao gồm Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công văn số 1552/BTTTT-THH hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng sẽ được áp dụng.

Trong trường hợp có khó khăn về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính đã chỉ ra rằng theo Khoản 1 Mục 5 Điều I của Quyết định số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí thực hiện Đề án sẽ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan đều có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được giao và tổng hợp chung vào dự toán của mình, sau đó trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành công văn về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn 2022-2025, với tầm nhìn đến năm 2030. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được hướng dẫn bố trí kinh phí thực hiện Đề án này.

Việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử được coi là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ và các cơ quan liên quan đang nỗ lực để đạt được mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025.

Hòa Hân