Báo chí luôn đóng vai trò cốt lõi, là tiếng nói giữa chính quyền và người dân

06:08 21/06/2024

Trong thời kỳ mới, vai trò của báo chí ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Báo chí không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính phủ và công dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, giáo dục và định hướng xã hội.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của báo chí trong thời kỳ mới là làm nổi bật những vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa, đưa thông tin chính xác và đáng tin cậy đến với công chúng, giúp mọi người hiểu rõ và có cái nhìn tổng thể về các vấn đề đang diễn ra, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Vai trò của báo chí cũng được thể hiện qua việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân
Vai trò của báo chí cũng được thể hiện qua việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân.

Ngoài ra, báo chí giúp tạo ra sự minh bạch, trách nhiệm và tính chất dân chủ trong xã hội. Vai trò của báo chí cũng được thể hiện qua việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân, có thể đưa ra những thông tin quan trọng về các vấn đề xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội... giúp người dân nắm bắt thông tin và quyết định đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày.

Khách mời kỳ này của Doanh nghiệp và Hội nhập là ông Trương Văn Liếp - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An và ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An.

Báo chí luôn đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Ông Trương Văn Liếp: Quan điểm cá nhân tôi, trong bất cứ giai đoạn nào, Báo chí luôn đóng vai trò cốt lõi trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Trong thời kỳ đổi mới, nước ta đang hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, cùng với tác động của cuộc Cách mạng CN lần thứ 4 thì báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp định hướng dư luận; là diễn đàn lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế trong xã hội, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thông tin đối ngoại, tăng cường đoàn kết, hữu nghị hợp tác với các nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong cộng đồng thế giới; từ đó, góp phần đưa nước ta phát triển bền vững.

Riêng đối với Long An, xác định truyền thông trên báo chí là nhiệm vụ quan trọng trong quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh, Long An đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí để lan tỏa mạnh mẽ những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh đến cộng đồng.

Ông Trương Văn Liếp - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An
Ông Trương Văn Liếp - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An.

Hàng năm, tỉnh đều có ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Long An trên báo chí, trong đó có các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh và hợp tác truyền thông quảng bá toàn diện các lĩnh vực của tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh theo tôn chỉ, mục đích và thế mạnh của từng cơ quan báo chí.

Trong quá trình thực hiện, luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí. Các sản phẩm báo chí phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, thông tin toàn diện, đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả truyền thông… nhằm kịp thời tuyền tải những thông tin chính thống đến cộng đồng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để Người phát ngôn ở các cơ quan, địa phương chủ động, thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Như vậy, có thể nói, báo chí là một kênh thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư; và cũng chính nhờ đó đã đã giúp tỉnh Long An truyền tải đến các nhà đầu tư trong, ngoài nước hình ảnh về một địa phương - chính quyền năng động, sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, có môi trường đầu tư thông thoáng – an toàn – hiệu quả, đã góp phần tích cực trong việc cung cấp thông tin, kết nối thu hút đầu tư vào tỉnh.

Báo chí có vai trò rất quan trọng đối với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Ông Trần Văn Năm: Trong thời gian qua, báo chí có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Việc thực hiện truyền thông nhanh chóng, đầy đủ sẽ giúp chính sách pháp luật của Nhà nước ngay trong quá trình dự thảo xây dựng được nhân dân đồng thuận, góp ý kiến trên tinh thần cởi mở, công khai, minh bạch, nhất là chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An.
Ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An..

Việc tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông các chính sách có tác động rất lớn, nhất là đối với những vấn đề khó, nhạy cảm, có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo sự đồng thuận của xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Từ những kết quả nêu trên, qua hơn 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xem phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị.  

Các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng các kế hoạch liên tịch để phối hợp tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng; nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đó có vai trò của cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; từng bước hình thành cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vai trò của báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Không để phát sinh điểm nóng, hạn chế vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Uyển Nhi thực hiện