Vĩnh Phúc: Hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025

DNHN - Vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND thông qua chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 -2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Học sinh, sinh viên (trong và ngoài tỉnh) tốt nghiệp THPT học trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, sinh viên học trình độ cao đẳng chương trình đào tạo chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Người đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cư trú hợp pháp, có hộ khẩu thường trú liên tục từ đủ 6 tháng trở lên, hiện đang sinh sống tài tỉnh Vĩnh Phúc; Các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  Vĩnh Phúc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Về hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, cao đẳng đại trà: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành nghề theo danh mục ngành nghề kèm theo Nghị quyết này, làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục tại 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì được hỗ trợ học phí một lần theo mức sau: Học sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực học, tối đa không quá 20 tháng/khóa học. Sinh viên đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực học, tối đa không quá 30 tháng/khóa học.

Đối với hỗ trợ sinh viên học chương trình chất lượng cao: Hỗ trợ học phí đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chương trình chất lượng cao các ngành nghề theo danh mục ngành nghề kèm theo Nghị quyết này, làm việc tối thiểu 12 tháng liên tục tại 01 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì được hỗ trợ học phí một lần, mức hỗ trợ 800.000đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực học, tối đa không quá 30 tháng/khóa học.

DT 

Tin liên quan