Thông tin - Chìa khóa để quản trị tài nguyên đất đai hiệu quả

15:43 13/06/2024

Quản trị tài nguyên đất đai là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp trong việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Việc có thông tin chính xác về tài nguyên đất đai là một "chìa khóa" để đảm bảo quản trị tài nguyên đất đai hiệu quả.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, thông tin đúng đắn và đầy đủ về tài nguyên đất đai là cơ sở quan trọng để xác định và hiểu rõ về các yếu tố như mức độ sử dụng đất, loại đất, sự biến đổi của đất đai và tình trạng môi trường. Thông tin này giúp quản lý và ra quyết định thông minh về việc sử dụng đất đai, từ việc lập kế hoạch sử dụng đất đến việc đánh giá ảnh hưởng môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất đai.

Thông tin đất đai chính xác và chi tiết là yếu tố quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất. Thông tin này giúp xác định được các vùng đất có tiềm năng phát triển, vùng đất có giới hạn sử dụng, vùng đất đang gặp nguy cơ mất mát và vùng đất cần được bảo vệ. Quản trị tài nguyên đất đai dựa trên thông tin sẽ giúp tăng cường hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí và xung đột sử dụng đất không hợp lý.

Do đó, thông tin về tài nguyên đất đai luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tác động môi trường của các hoạt động như khai thác tài nguyên, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp và công nghiệp. Thông qua việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin, chúng ta có thể đánh giá các tác động tiềm năng và tìm ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên tài nguyên đất đai và hệ sinh thái.

Vậy nên, thông tin đất đai là nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên đất đai hiệu quả. Việc thu thập và quản lý thông tin liên quan đến đất đai, bao gồm cả thông tin về quy hoạch, sử dụng, sở hữu và tình trạng môi trường, giúp cải thiện khả năng đánh giá, theo dõi vàđịnh hướng quản lý tài nguyên đất đai. Thông tin này cung cấp cho các quyết định gia, nhà nghiên cứu và Chính phủ các dữ liệu cần thiết để xây dựng chính sách, quy định và chiến lược quản lý tài nguyên đất đai.

Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin về tài nguyên đất đai không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về quản trị tài nguyên đất đai, mà còn khuyến khích sự tham gia và tương tác xã hội trong quyết định về sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Thông qua việc cung cấp thông tin mở và dễ tiếp cận, chúng ta có thể xây dựng một môi trường tham gia công bằng và xây dựng để các bên liên quan có thể thể hiện ý kiến, đóng góp ý tưởng và tham gia vào quyết định về tài nguyên đất đai.

Ảnh minh họa
Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT).

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Nghị định gồm 5 chương và 68 điều, chi tiết quy định về 11 nội dung được giao trong Luật Đất đai.

Nghị định được ra đời với mục tiêu thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và dịch chuyển trọng tâm từ việc quản lý bằng các công cụ hành chính sang việc sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để khuyến khích sử dụng đất một cách hợp lý, hiệu quả và bền vững. Quá trình hiện đại hóa và số hóa trong công tác quản lý đất đai sẽ dựa trên hệ thống thông tin và dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung để phục vụ nhiều mục tiêu và kết nối từ Trung ương đến địa phương, quản lý mọi biến động từng thửa đất.

Đồng thời, Nghị định cũng nhấn mạnh vào việc tăng cường phân cấp, phân quyền kèm theo việc giám sát và kiểm soát quyền lực của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như của nhân dân sẽ được củng cố.

Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT), thông tin, dự thảo Nghị định đưa ra một số chính sách mới, bao gồm: nguyên tắc về đo đạc, lập và sử dụng bản đồ địa chính; trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về đất đai với các chỉ tiêu cụ thể và xây dựng cơ sở dữ liệu; yêu cầu đăng ký thông tin về thửa đất; và quy định cụ thể về thành phần hồ sơ cho từng thủ tục. Ông cũng nhấn mạnh về việc phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc ban hành giấy tờ trong hồ sơ.

"Khi Nghị định được ban hành, các cơ quan không được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ không được quy định trong hồ sơ hoặc thủ tục", ông Phấn nhấn mạnh.

Phan Nguyên An