Lào Cai phấn đấu 100% doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số

15:16 11/08/2022

Đây là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng mà Lào Cai sẽ tập trung triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 270/KH-UBND đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai lên sàn thương mại điện tử giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022.

Với mục đích hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa của các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn TMĐT cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân; thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn TMĐT, trên nền tảng số. Hình thành các doanh nghiệp số, hợp tác xã số và hộ kinh doanh số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai đã được lên sàn postmart.vn
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai đã được lên sàn postmart.vn.

100% sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn TMĐT năm 2022

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong năm 2022 là phấn đấu đưa tỷ lệ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên môi trường mạng đạt 35%; Tỷ lệ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận sản phẩm đạt 30%; Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn TMĐT đạt 100%; Tỷ lệ Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Từ năm 2023 - 2025, phấn đấu đưa tỷ lệ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tham gia tập huấn về kỹ năng số và hoạt động trên môi trường mạng đạt 70%; tỷ lệ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tập huấn,  hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận sản phẩm đạt 60%; Tỷ lệ Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 100%; Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử được đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử đạt 90%.

Giải pháp triển khai thực hiện

Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên, trong năm 2022, tỉnh triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như: Thành lập Tổ công tác liên ngành khảo sát, hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa lên sàn TMĐT. Theo đó, các cơ quan đơn vị cử đại diện tham gia Tổ công tác liên ngành hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa của tỉnh lên sàn TMĐT, trong tháng 8/2022.

Tổ chức khảo sát số lượng, sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, gồm: Sản lượng sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông sản mùa vụ đủ điều kiện đưa lên các sàn TMĐT tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; Rà soát lại số lượng sản phẩm, hàng hóa đã được đưa lên 02 sàn TMĐT và đánh giá hiệu quả đối với từng sản phẩm được mua bán trên sàn TMĐT (Sàn Voso.vn và sàn Postmart.vn), trong tháng 8/2022.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch đưa sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các doanh nghiệp, hộ SXNN, hộ kinh doanh, người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, thương mại điện tử.

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và các hộ SXNN, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương về chuyển đổi số; về sử dụng các ứng dụng thông minh, ứng dụng số, cách thức đăng ký tài khoản bán hàng, tài khoản thanh toán trực tuyến (thanh toán điện tử); quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT, thời gian thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh hỗ trợ đưa sản phẩm, hàng hóa của các địa phương lên sàn: Căn cứ số lượng sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm mùa vụ của các địa phương trên sàn TMĐT. Các đơn vị cung cấp dịch vụ sàn Bưu điện tỉnh Lào Cai, Viettel chi nhánh tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị bưu chính tại các địa phương tổ chức rà soát thường xuyên các sản phẩm chưa được đưa lên sàn TMĐT, cầm tay chỉ việc, hỗ trợ 1:1 đối với từng hộ kinh doanh, hợp tác xã, người dân tạo tài khoản gian hàng, tạo tài khoản thanh toán điện tử...

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp với Sở Thông tin Truyền Thông, Sở Công Thương tổ chức tập huấn, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sàn TMĐT, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch; Làm tốt công tác truyền thông, thông tin về kế hoạch trên hệ thống thông tin truyền thông, thông tin cơ sở; các nền tảng số, mạng xã hội.

VPLC