Đồng Tháp: Tăng cường đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

DNHN - Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021 (thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP).

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ DNNVV trong đào tạo, khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh minh họa
Hỗ trợ DNNVV trong đào tạo nghề - Ảnh minh họa.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, Đồng Tháp luôn chú trọng thực hiện và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ cấu ngành, nghề đào tạo từng bước được điều chỉnh phù hợp với cơ cấu kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Công tác đào tạo nghề được thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức, nội dung đa dạng và phong phú. Chương trình dạy nghề được đổi mới, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị trong giảng dạy, gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Từ đó, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. 

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 2 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện và 8 đơn vị có tham gia vào giáo dục dạy nghề. Hệ thống trường cao đẳng trong tỉnh có 2 nghề tiếp cận cấp độ quốc tế, có 4 nghề tiếp cận cấp độ khu vực ASEAN. 

Việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phạm vi quản lý để tổng hợp. 

Phạm.Giang

Bài liên quan