Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu pin dùng một lần có trách nhiệm hỗ trợ thu hồi pin

16:32 28/11/2023

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về kế hoạch cải thiện quản lý và xử lý chất thải, đặc biệt là pin và ắc quy đã qua sử dụng. Cơ quan này cam kết hỗ trợ các địa phương và đơn vị tái chế để tổ chức hiệu quả quá trình thu gom, xử lý, và tái chế chất thải.

Đối thoại đã chỉ ra một số vấn đề quan trọng, trong đó cử tri của một số địa phương bày tỏ lo ngại về tình trạng hiện tại của việc thu gom và xử lý pin, đặc biệt là pin từ rác thải điện tử. Nhận định rằng các điểm thu gom hiện tại chưa đảm bảo tốt về mặt bảo vệ môi trường, họ đã đề xuất cần phải có các giải pháp hiệu quả để cải thiện chính sách.

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu pin dùng một lần có trách nhiệm hỗ trợ thu hồi pin
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu pin dùng một lần có trách nhiệm hỗ trợ thu hồi pin.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rõ trách nhiệm tái chế và xử lý của tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu, thực tế cho thấy rằng các nhà sản xuất và nhập khẩu vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình, dẫn đến việc thu gom và xử lý pin chưa đạt hiệu suất mong muốn.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo về việc hoàn thành dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Khi Thông tư này có hiệu lực, Bộ sẽ hỗ trợ các địa phương và đơn vị tái chế trong việc tổ chức thu gom, xử lý, và tái chế chất thải, đặc biệt là pin và ắc quy, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Đồng thời, Bộ cũng đang tích cực sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để tăng cường chính sách và triển khai hiệu quả việc thu gom và xử lý chất thải rắn nói chung và pin, ắc quy nói riêng từ cộng đồng. Các biện pháp này bao gồm cả tăng cường kiểm tra, giám sát, và xử lý trách nhiệm đối với nhà sản xuất và nhập khẩu, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Những cam kết và kế hoạch cụ thể này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với vấn đề môi trường quan trọng này mà còn tạo động lực để cộng đồng và doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường thông qua việc quản lý chất thải một cách hiệu quả và bền vững.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Như vậy, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.

Đối với pin sạc, ắc quy thì nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm thu gom, tái chế theo tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế bắt buộc hoặc đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động tái chế pin, ắc quy.

P.V (t/h)