Đại lý Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 đi ngang

23:09 15/03/2023

Năm 2023, VSA đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1,300 tỷ đồng, giảm 22% nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện 2022.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA/HNX) vừa công bố, năm 2023 Đại lý Hàng hải Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng, giảm 22% nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận, trong trường hợp Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế năm 2023 bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì cổ tức năm 2023 không thấp hơn mức cổ tức năm 2022 (20%).

Đại lý Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 đi ngang
Đại lý Hàng hải Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 đi ngang.

Nhìn lại hoạt động kinh doanh 2022, Đại lý Hàng hải Việt Nam thu về gần 43 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 12% so với năm trước. Trong đó, doanh thu thuần tăng nhẹ 2%, đạt gần 1.641 tỷ đồng và doanh thu tài chính tăng 37% chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi tăng, đạt gần 21 tỷ đồng. Với kết quả này, VSA dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Cùng năm, Đại lý Hàng hải Việt Nam được ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 dự án mua sắm thiết bị với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã hoàn thành 7 hạng mục xây dựng cơ bản và 1 dự án mua sắm thiết bị đạt 59% kế hoạch. Ngoài ra, HĐQT Đại lý Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư kho chứa hàng đa năng 1B tại Quảng Ninh vào tháng 10/2022. Dự án đã phê duyệt đề cương dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (chưa giải ngân trong năm 2022).

P.V (t/h)