Vĩnh Phúc sẽ có 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số vào năm 2030

15:36 15/08/2022

Trong lộ trình thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu tới năm 2025 có 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 30% doanh nghiệp tham gia đánh giá mức độ chuyển đổi số, và tới năm 2030 con số này sẽ đạt 90%.

Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển đổi số.
Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển đổi số.

Theo báo cáo tới tháng 4/2022, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3.801 doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và công nghệ số, 540 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và logistic sử dụng công nghệ số, 472 doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ số.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng doanh thu khu vực sản xuất, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và công nghệ số năm 2021 đạt 118.204 tỷ đồng. Tổng sản phẩm (GRDP) của khu vực sản xuất và dịch vụ lĩnh vực điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin - phát thanh truyền hình năm 2021 đạt 25.541 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng sản phẩm GRDP của Vĩnh Phúc.

Vào cuối tháng 6/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND triển khai chương trình xác định mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, có 3 bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá doanh nghiệp theo 3 mức độ quy mô, một là bộ chỉ số áp dụng cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; hai là bộ chỉ số áp dụng cho các doanh nghiệp lớn độc lập, không tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con; và ba là bộ chỉ số áp dụng cho các tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Mục tiêu tổng quát cần đạt được là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, đến năm 2025 Vĩnh Phúc sẽ có 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 30% doanh nghiệp tham gia đánh giá mức độ chuyển đổi số, 100% tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn sử dụng nền tảng số, đồng thời 100% doanh nghiệp tham gia đánh giá mức độ chuyển đổi số. Hướng tới 2030 sẽ có tới 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, đồng thời tham gia đánh giá mức độ chuyển đổi số.

Kế hoạch lần này của Vĩnh Phúc sẽ tập trung vào đối tượng chính là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn).

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan cũng sẽ được hỗ trợ.

Vĩnh Phúc sẽ chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp về phương tiện, công cụ để tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chỉ số và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, và hỗ trợ các doanh nghiệp các hoạt động chuyển đổi số.

Đồng thời, tỉnh này cũng đang hình thành và tổ chức hoạt động mạng lưới chuyên gia tư vấn, đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp chuyển đổi số, tư vấn đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, tham gia, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Mai Hoàng