Vĩnh Long: Phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số và an toàn thông tin

DNHN - Ngày 27/5/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐCĐS về Phát động phong trào thi đua vê chuyển đổi số và an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số và an toàn thông tin gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ; kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, các cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới, sẳn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, ngày 27/5/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐCĐS về Phát động phong trào thi đua vê chuyển đổi số và an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022.

Các tiêu chí thi đua về chuyển đổi số và an toàn thông tin

- Đối với các cơ quan, đơn vị: Tập trung đánh giá các nội dung về chuyển đổi số và an toàn thông tin được cụ thể hóa từ Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và theo tình hình thực tế của tỉnh (các tiêu chí đánh giá về: Chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; hoạt động chính quyền số; an toàn – an ninh mạng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số …).

- Riêng đối với các doanh nghiệp thực hiện thêm việc đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định các Chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số tại Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp -  https://dbi.gov.vn

Về đánh giá, bình xét thi đua và khen thưởng

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào thi đua cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mình. Báo cáo tình hình chuyển đổi số và an toàn thông tin của đơn vị năm 2022; đồng thời gửi Bảng tự chấm điểm thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số và an toàn thông tin (kèm các tài liệu kiểm chứng) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/11/2022.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì mời các cơ quan (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo) tham gia đánh giá và bình xét thi đua cho các đơn vị. Thời gian đánh giá từ ngày 15/11/2022 đến ngày 30/11/2022. Thời gian khảo sát, phúc tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 25/11/2022 đến ngày 28/11/2022.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tiêu chí, thực hiện đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện Chuyển đổi số và an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả; trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua về chuyển đổi số và an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp năm 2022./.

Minh Triết

Bài liên quan