Tháo gỡ khó khăn trong triển khai cơ chế tự chủ, thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh

23:55 18/10/2021

Chiều 18-10, tại Lào Cai, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ/tỉnh, với chủ đề “Giải pháp nhằm triển khai cơ chế tự chủ, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Hội thảo được tổ chức theo cả hai hình thức trực tuyến qua nền tảng zoom và trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. 

Toàn cảnh hội thảo (ảnh chụp qua màn hình)
Toàn cảnh hội thảo (ảnh chụp qua màn hình).

Trên 40 bài viết và tham luận từ các đại biểu và các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tài chính các cấp; các đại diện sở Y tế, bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, đã tập trung thảo luận, làm rõ: Những cơ sở lý luận và pháp lý về triển khai cơ chế tự chủ thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh; Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về triển khai cơ chế tự chủ thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh và bài học cho Tỉnh Lào Cai; Đánh giá thực trạng kết quả, tác động hai mặt, các hạn chế và nguyên nhân trong triển khai cơ chế tự chủ, thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh các cấp trên địa bàn Tỉnh Lào Cai; Đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai cơ chế tự chủ, thực hiện giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đổi mới hoạt động, tăng tính tự chủ và thực hiện giá dịch vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng là xu thế tất yếu trong phát triển cơ chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quóc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Đây cũng là chủ trương lớn, nhất quán chung của Đảng, Nhà nước và là nội dung chính theo tinh thần Kết luận số 63-KL/TW ngày 27.5.2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị định 16/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 6/4/2015) quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006); và đặc biệt, mới đây nhất là Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ…

Các ý kiến tại hội thảo đã thống nhất khẳng định sự cần thiết và tính đúng đắn trong chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, các sở chức năng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 96/KH-UBND và nhiều chỉ thị, chỉ đạo điều hành trực tiếp khác thực hiện cơ chế đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Đến nay, Tỉnh đã ban hành được 08/12 danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo từng lĩnh vực; ban hành 09 giá dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công, thực hiện chuyển đổi theo phương thức giao dự toán theo biên chế “đầu vào” trước đây, sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra”. Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế tỉnh đã và đang từng bước đổi mới, sắp xếp lại tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; nâng cao chất lượng KCB, phát triển các kỹ thuật chuyên môn đáp ứng nhu cầu KCB chất lượng cao ngay từ tuyến dưới. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo quyền chủ động cho Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trong quản lý chi tiêu tài chính, từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý ở cấp trên. Đồng thời, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp đã gắn với hiệu quả, chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao... 

TS.Võ Thị Vân Khánh-HVTC-phát biểu tai hoi thao Lao Cai
TS.Võ Thị Vân Khánh-HVTC-phát biểu tại hội thảo Lao Cai.

Thực tế cũng cho thấy, việc triển khai cơ chế tự chủ và thực hiện giá dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công nói chúng, của bản thân các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng còn hạn chế và đối diện không ít khó khăn, lúng túng cần được nhận diện và tháo gỡ kịp thời, nhất là về khung giá dịch vụ và danh mục dịch vụ giúp định giá, kê khai giá, niêm yết giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh; về giao dự toán chi phí KCB và công tác giám định bảo hiểm y tế trong quy định của Bộ Y tế; về cơ chế liên doanh, liên kết, thuê tài sản và thanh toán trong quá trình xã hội hóa hoạt động y tế; cũng như về sự lúng túng, thiếu thống nhất, đồng bộ trong cách hiểu, cách vận dụng tự chủ của địa phương, cơ sở bệnh viện …

Nguyễn Phong