Quy định mới về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới

09:05 18/03/2022

Ngày 16/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định này nhằm kịp thời điều chỉnh những điều còn bất cập, không phù hợp với thực diễn tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, nhất là vấn đề quản lý các nền tảng xuyên biên giới trong hoạt động quảng cáo.

Điểm nổi bật của Nghị định đã làm rõ việc quản lý hoạt động quảng cáo các nền tảng xuyên biên giới. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới chuyển từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất đầu mối quản lý và tiếp nhận thông tin vi phạm.

Nghị định cũng đã bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; xây dựng quy trình tiếp nhận, rà quét, xử lý các quảng cáo vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới; bổ sung chế tài xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt là việc quản lý các nội dung quảng cáo đã được ứng dụng công nghệ rà quét hàng ngày, hàng giờ nhằm tránh tình trạng lách luật…

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, Nghị định có nhiều điểm mới quy định rõ khái niệm và phạm vi hoạt động quảng cáo xuyên biên giới; Quyền và nghĩa vụ chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương; Chế tài xử lý vi phạm, quy trình xử lý vi phạm quảng cáo… 

Cụ thể, Nghị định nêu rõ, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, thuế, an ninh mạng, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng; Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Những người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông: Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có); Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Nghị định cũng yêu cầu phải thông báo trước 15 ngày khi bắt đầu kinh doanh, gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. Khi nhận thông báo, Cục này gửi giấy xác nhận bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp trong 7 ngày làm việc. 

Đối với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước (đại lý quảng cáo), cùng với việc tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, thuế, an ninh mạng, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng, Nghị định cũng yêu cầu không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông; không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ…

P.V