Quảng Nam phân bổ hơn 6 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

09:12 25/02/2023

Ngày 24/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư Ngân hàng nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương tăng hơn 6,1 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, tính đến ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư Ngân hàng TMCP Nhà nước năm 2023 cho các ngành và địa phương là 6.136.315 triệu đồng, đạt 79% gồm: Ngân hàng trung ương bù trừ 2.115,938 triệu đồng, đạt 70%; vốn ngân hàng địa phương 4.020.377 triệu đồng, đạt 85%.

Kế hoạch đầu tư còn lại chưa phân bổ chi tiết 1.642.451 triệu đồng (vốn ngân sách trung ương 905.735 triệu đồng; ngân hàng địa phương 736.716 triệu đồng).

Trong thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh; xử lý cân đối thu - chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ ở từng ngành, địa phương; quản lý chặt chẽ việc phân bổ vốn trên cơ sở xác định rõ nguồn gốc và khả năng cân đối vốn. 

Theo đó, tính đến ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư Ngân hàng TMCP Nhà nước năm 2023 cho các ngành và địa phương là 6.136.315 triệu đồng, đạt 79%
Tính đến ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư Ngân hàng TMCP Nhà nước năm 2023 cho các ngành và địa phương là 6.136.315 triệu đồng, đạt 79%. 

Tập trung công tác giải ngân Ngân hàng đầu tư xây dựng cơ bản, lập kế hoạch dự án đến năm 2022 kéo dài thời gian thanh toán; khẩn cấp hoàn tất các thủ tục chỉnh sửa để khởi động xây dựng các dự án, công trình theo kế hoạch, tốt nhất là các dự án quan trọng, quy mô lớn vào năm 2023 theo quy định.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 theo các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 12 /01/2023.

Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất, bảo vệ môi trường; đốc thúc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ.

Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 01/2023 giảm 29% so với tháng trước và giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2023 ước đạt gần 5,7 tỷ đồng, tăng 11% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trọng Tâm