PVcomBank báo lãi, AASC nói lỗ gần 500 tỷ đồng

DNHN - Theo bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, nếu hạch toán đúng quy định hiện hành, tổng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank năm 2020 sẽ giảm trên 569 tỷ đồng, tương ứng lỗ gần 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank báo lãi trước thuế 75.772 tỷ đồng với tổng tài sản đến ngày 31/12/2020 đạt 181.394 tỷ đồng.

Vậy nhưng, Báo cáo kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện lại cho thấy hàng loạt ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu của PVcomBank. 

PVcomBank báo lãi, AASC cho nói lỗ gần 500 tỷ đồng
PVcomBank báo lãi, AASC cho nói lỗ gần 500 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 31/12/2020, PVcomBank chưa thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đầy đủ đối với các khoản cho vay của khách hàng theo quy định hiện hành. Báo cáo kiểm toán độc lập cho rằng, nếu ngân hàng thực hiện theo đúng quy định, thì Tổng lợi nhuận trước thuế sẽ giảm 541,189 tỷ đồng.

AASC cũng cho rằng PVcomBank chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác đầy đủ theo quy định hiện hành. Nếu thực hiện theo đúng quy định, thì tổng lợi nhuận trước thuế sẽ tiếp tục giảm thêm 130,262 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán độc lập AASC chỉ ra ngày 31/12/2020, PVcomBank chưa thực hiện phân loại nhóm nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đầy đủ đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết theo quy định hiện hành. Theo tính toán, nếu thực hiện đúng quy định, thì tổng lợi nhuận trước thuế của PvcomBank sẽ tăng lên 64,541 tỷ đồng.

Trong năm 2020, ngân hàng đã thu hồi một khoản đầu tư dài hạn đã bán trên và hạch toán lãi phát sinh từ giao dịch này trong năm 2017 vào chi phí hoạt động khác. Báo cáo kiểm toán cho rằng, nếu ngân hàng thực hiện theo đúng quy định, thì “Tổng lợi nhuận trước thuế” tăng lên 37,556 tỷ đồng.

Như vậy theo AASC, nếu hạch toán đúng quy định hiện hành, tổng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank năm 2020 sẽ giảm 569,354 tỷ đồng. Đồng nghĩa PVcomBank có thể sẽ lỗ trước thuế gần 494 tỷ đồng trong năm 2020 chứ không phải có lãi 75,772 tỷ đồng như trong bản Báo cáo tài chính công bố.

Báo cáo của Công ty AASC cũng nhấn mạnh PVcomBank đang ghi nhận khoản phải thu 145 tỷ đồng từ Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và 14 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, các thủ tục nghiệm thu và quyết toán giữa các bên chưa hoàn thành nên chưa có cơ sở để các bên thanh toán hoàn trả khoản phải thu cho PVcomBank.

Linh Anh

Tin liên quan