Cắt giảm, đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

DNHN - Ngày 2/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1844/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Cắt giảm, đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước. 

Theo phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-TTg, Chính phủ quyết định cắt giảm, đơn giản hóa 27 thủ tục hành chính thuộc 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Cụ thể, 03 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trong các trường hợp: hết hạn, bị thu hồi, sửa đổi, bổ sung và bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được); Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

06 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng gồm: Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế; Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế; Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế; Thủ tục chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế. 

P.V

Bài liên quan