Bộ Tài chính giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2024

10:37 22/04/2024

Kế hoạch này tập trung vào các mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi giám sát, bao gồm việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn vào các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa thông qua quyết định về kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp trong năm 2024. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ đứng đầu và phối hợp cùng các cơ quan đại diện chủ sở hữu để thực hiện công tác giám sát.

Kế hoạch này tập trung vào các mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi giám sát, bao gồm việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn vào các doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Bộ Tài chính giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2024
Bộ Tài chính giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2024.

Công việc giám sát cũng sẽ tập trung vào quyết định chủ trương đầu tư, trình tự và thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp, cũng như việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Giám sát sẽ được thực hiện cả gián tiếp và trực tiếp, với sự tập trung vào các nội dung quan trọng như phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Đối tượng giám sát sẽ là các cơ quan đại diện chủ sở hữu có báo cáo về việc đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp trong năm 2023.

Bộ Tài chính đã giao cho Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính trách nhiệm chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan và đơn vị liên quan để thực hiện công tác giám sát đối với các trường hợp có báo cáo về việc đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giám sát trực tiếp sẽ được thực hiện thông qua việc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để giám sát Công ty mẹ – Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công ty mẹ – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Cũng sẽ có sự hợp tác giám sát với UBND tỉnh Bình Định để theo dõi hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn.

P.V (t/h)