Để thu hút đầu tư tư nhân hiệu quả

Kinh tế | 09:05:00 28/05/2020

Khu vực kinh tế tư nhân đã đầu tư vào nhiều dự án phục vụ xã hội và ngày càng khẳng định vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước ta đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần có giải pháp thu hút đầu tư tư nhân một cách hiệu quả.

Theo: hanoimoi.com.vn