Mắc nhiều sai phạm, Camimex Group bị xử lý

10:43 30/09/2022

Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty CP Camimex Group đã cho Công ty CP Camimex - một công ty thành viên vay khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Camimex Group (CMX) số tiền 310 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2020, Camimex tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT), năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT, tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Camimex thống kê có 11 cuộc họp; tại báo cáo tình hình quản trị năm 2021, công ty thống kê có 21 cuộc họp. 

Mắc nhiều sai phạm, Camimex Group bị xử lý
Mắc nhiều sai phạm, Camimex Group bị xử lý.

Bên cạnh đó, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, Camimex chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, bao gồm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

UBNCK cho biết, tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Camimex đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan đó.

Ngoài ra, Camimex đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Trong đó, ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty, tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Thêm nữa, Camimex đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Đó là giao dịch giữa Camimex, Công ty CP Camimex Foods và Công ty CP Camimex Logistics - là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông hay HĐQT thông qua. Cụ thể, từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty CP Camimex - một công ty thành viên vay khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

P.V