Hoàng Anh Gia Lai lên phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần

DNHN - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG/HoSE) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề. Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/08/2021. 

Chi tiết hơn, căn cứ tình hình lỗ lũy kế và nguồn thặng dư vốn cổ phần được thể hiện trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán, HĐQT ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Hoàng Anh Gia Lai lên phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần
Hoàng Anh Gia Lai lên phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần.

Tính tới thời điểm 31/12/2020, HAG đang có vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6.139 tỷ đồng và lỗ lũy kế 6.678 tỷ đồng. Tổng thặng dư vốn cổ phần được hình thành qua các đợt tăng vốn điều kệ đang ghi nhận gần 3.264 tỷ đồng.

Cụ thể, HAG dự kiến giảm thặng dư vốn cổ phần 3,263 tỷ đồng, đồng thời giảm lỗ lũy kế con số tương ứng.

Hiện tại, HAG vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 nên vẫn chưa có công bố về kế hoạch năm nay của Công ty. Trong đợt lấy ý kiến cổ đông này, HAG cũng sẽ thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty để bổ sung các quy định về việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Linh An

Tin liên quan