Hòa Bình: tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 9 tháng năm 2022 đạt 96,6%

08:28 26/09/2022

Trong 9 tháng năm 2022, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

9 tháng qua, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh Hòa Bình đạt 96,6%.
9 tháng qua, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh Hòa Bình đạt 96,6%. 

Theo đó, 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 336.418 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, có 51.994 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích và 278.219 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Có 324.824 hồ sơ được giải quyết, đạt 96,6%. Tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 99,74%; tại  UBND cấp huyện đạt 99,33%; tại UBND cấp xã đạt 99,73%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Hòa Bình còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số hồ sơ thủ tục hành chính, lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng chậm trễ và giải quyết quá thời hạn; một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa sắp xếp được do Bộ ngành Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về đơn vị sự nghiệp công cơ bản thiết yếu.

Để khắc phục những hạn chế trên, hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2022 của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát, rà soát, công bố, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; rà soát, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?