Công ty Cổ phần MHC đặt mục tiêu lợi nhuận tích cực cho năm 2023

22:55 29/05/2023

Công ty Cổ phần MHC đặt mục tiêu tổng doanh thu ước tính đạt 200 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Năm trước, MHC đã có một năm lỗ nặng với con số hơn 31 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần MHC đã diễn ra vào ngày 15/06/2023 tại TP Hải Phòng, với sự tham gia của các cổ đông và thành viên ban điều hành. Trong buổi họp, Công ty đã trình bày kế hoạch kinh doanh và mục tiêu tài chính cho năm 2023.

Theo thông tin từ báo cáo họp ĐHĐCĐ, MHC đặt mục tiêu tổng doanh thu ước tính đạt 200 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Điều đáng chú ý là MHC đã có một năm lỗ nặng vào năm trước, với lỗ hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2023, MHC kỳ vọng lãi trước thuế đạt 40 tỷ đồng, tạo nên một bước tiến lớn trong việc phục hồi tình hình tài chính.

Công ty Cổ phần MHC đặt mục tiêu lợi nhuận tích cực cho năm 2023
Công ty Cổ phần MHC đặt mục tiêu lợi nhuận tích cực cho năm 2023.

Ban điều hành MHC đã đưa ra những phương án và mục tiêu chiến lược cho năm 2023. Bên cạnh việc duy trì các mảng kinh doanh hiện tại, Công ty cũng sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có triển vọng phát triển, nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và an sinh xã hội. Đây là một bước đi quan trọng của MHC, nhằm tăng cường vai trò của họ trong hoạt động đầu tư tài chính, mà Công ty đã chuyển dần sang từ năm 2015.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán của MHC chưa đạt được những thành tích ấn tượng. Trong quý 1/2023, MHC ghi nhận mức lỗ ròng lên tới 36.5 tỷ đồng, trong đó một nửa lỗ đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Điều này thể hiện một số rủi ro trong việc "đánh" chứng và đặt cược hơn 300 tỷ đồng vào cổ phiếu EIB.

Một phần quan trọng trong cuộc họp là phương án phân phối lợi nhuận của MHC. Ban điều hành đề xuất không chia cổ tức cho năm 2022, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư. Đồng thời, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã được cổ đông thông qua.

MHC cũng đã đưa ra mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó, Chủ tịch HĐQT sẽ nhận mức thù lao cao nhất với 15 triệu đồng/tháng.

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MHC đã cung cấp cho cổ đông và thành viên thông tin quan trọng về kế hoạch kinh doanh và mục tiêu tài chính trong năm tới. Dự kiến, với các biện pháp cải thiện và tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính, MHC sẽ đạt được sự phục hồi và tăng trưởng trong thời gian tới.

P.V (t/h)