Bạc Liêu: Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021

DNHN - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Kế hoạch hoạt động của Đề án và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ” năm 2021. Đối tượng thụ hưởng của Kế hoạch là phụ nữ, hội viên, trong đó quan tâm hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Kế hoạch được xây dựng để tuyên truyên nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách pháp luật, các thành phần kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; thông qua các nội dung hoạt động nhằm tạo điều kiện cơ hội thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ được bền vững, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án.

Các nội dung hoạt động của Kế hoạch: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp mới thành lập.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Kế hoạch hoạt động của Đề án, dự toán kinh phí tổ chức và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo quy định; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức lồng ghép các hoạt động chuyên môn của ngành, tạo nguồn lực cho địa phương góp phần thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án; trực tiếp chủ trì thực hiện Kế hoạch và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tiến độ theo yêu cầu.

 Trần Đạt

Tin liên quan