Trên 91 nghìn tỉ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

07:44 08/12/2022

Đến nay, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt 91.402 tỉ đồng, tăng 9.710 tỉ đồng (tăng 11,9%) so với cuối năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về mục tiêu, vai trò, vị trí của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chỉ đạo quyết liệt các Chi nhánh Ngân hàng (NH), tổ chức tín dụng (TCTD) hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với cho vay, các NH, TCTD đã rà soát và cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho 237 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu, giảm lãi suất trên 80 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu về vốn vay của khu vực nông nghiệp, nông thôn; các dự án, phương án vay vốn khả thi, đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn đều được các NH, TCTD tích cực cho vay góp phần thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

P.V