Thanh tra tỉnh liệt kê sai phạm của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên

15:17 23/09/2022

Kết luận số 494/KL-TTr ngày 12/9/2022 của Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.

Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; việc quản lý tài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.

Tại Kết luận số 494/KL-TTr ngày 12/9/2022, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vi phạm của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên. Cụ thể:

Qua thanh tra, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao: Năm 2019 và năm 2021, Công ty không đạt doanh thu; lợi nhuận năm 2019 và diện tích tưới tiêu năm 2019 đến năm 2021 không đạt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong 3 năm (2019- 2021), việc phê duyệt kế hoạch lao động của Công ty chưa đúng trình tự, thủ tục quy định, như: Phê duyệt kế hoạch khi chưa xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và không gửi kế hoạch lao động về cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

Thanh tra tỉnh liệt kê sai phạm của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên
Thanh tra tỉnh liệt kê sai phạm của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.

Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quỹ tiền lương hàng năm của Công ty chưa đảm bảo theo quy định; quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 không được UBND tỉnh phê duyệt. Công ty trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 không đảm bảo thời gian theo quy định.

Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên không thực hiện hạch toán chi phí có liên quan đến nguồn thu từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để làm cơ sở đóng thuế thu nhập doạnh nghiệp theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên chưa trích đủ kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chi thanh toán cho công tác phối hợp bảo vệ công trình thủy lợi sai thẩm quyền.

Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi để chi sửa chữa các công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sửa chữa quy định; việc sử dụng, hạch toán nguồn kinh phí các quỹ như quỹ bảo trì kết cấu hạ tầng thủy lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chưa đúng quy định.

Một số chứng từ thanh toán chưa đảm bảo thủ tục; hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế sai quy định.

Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế để bù đắp các khoản chi phí bất hợp lý được phát hiện trong quá trình thẩm tra thẩm định quyết toán không đúng theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 73/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Qua thanh tra cho thấy, công tác quản lý đầu tư xây dựng Công ty đã thực hiện theo các quy định hiện hành; tuy nhiên, kiểm tra 15 công trình sửa chữa, có một số khuyết điểm, sai sót tại 6 công trình. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thu hồi số tiền sai phạm.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Kết luận thanh tra cho thấy, kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm được Công ty xây dựng, ban hành chưa đảm bảo quy định; việc chấp hành các quy định về công khai trong hoạt động, tổng hợp báo cáo, kế hoạch liên quan gửi cơ quan có thẩm quyền chưa đầy đủ, kịp thời, chưa đúng thẩm quyền theo quy định.

Công ty chưa gửi UBND tỉnh báo cáo về công tác kiểm kê tài sản cố định, chưa công khai báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở căn cứ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; chưa công khai quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Công ty chưa xây dựng, ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định. Chưa công khai đầy đủ các thông tin về tổng số lao động, quỹ tiền lương, tiền thưởng, mức tiền lương, thu nhập bình quân đầu người năm 2019, 2020 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Công ty ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập lần đầu chưa kịp thời; chưa kịp thời lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và chưa ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm…

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Chủ tịch Công ty kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành, trước tập thể lãnh đạo; căn cứ thẩm quyền theo quy định tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, khuyết điểm qua thanh tra.

Linh Anh