Sửa đổi bổ sung một số quy định về giao nhận vận chuyển tiền

DNHN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 19/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 6/1/2014 quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Một trong những nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-NHNN về giao nhận vận chuyển tiền là những trường hợp giao nhận tiền mặt theo bó tiền đủ 10 thếp nguyên niêm phong hoặc túi tiền nguyên niêm phong. 

  Ảnh minh họa.

Đó là giao nhận tiền mặt trong nội bộ Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với tiền đã qua lưu thông; giao nhận tiền mặt loại mệnh giá từ 50.000 đồng trở lên theo lệnh điều chuyển giữa kho tiền trung ương với Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và ngược lại; giữa các kho tiền trung ương với nhau; giữa các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với nhau.

Một trường hợp nữa là giao nhận tiền mặt giữa Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngược lại; giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố với nhau.

Văn bản mới cũng quy định Sở giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh (trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Vĩnh Long thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản này) tổ chức kiểm đếm tờ (miếng) số tiền đã nhận phải thành lập hội đồng kiểm đếm.

Thời hạn kiểm đếm là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiền. Đơn vị giao cử người chứng kiến; trường hợp không cử người chứng kiến, đơn vị giao phải có thông báo bằng văn bản cho đơn vị nhận.

P.V

Tin liên quan