Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

DNHN - Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Hà Nội. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 75 năm qua, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị.

Cách đây 75 năm, ngày 24/11/1946 Hội nghị Văn hóa toàn Quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ chí Minh khai mạc Hội nghị; Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức tại xã Đào Giã huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ, Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp soạn thảo và đọc bản báo cáo "Chủ nghĩa Mác và Văn hóa Việt Nam".

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 75 năm qua, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị.

 PV

Tin liên quan