Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Sử Pán 2 xin từ nhiệm trước hạn

22:51 17/03/2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/04/2023, Ban lãnh đạo CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2) dự kiến trình 2 nội dung quan trọng của Công ty trong năm nay.

Ban lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2/UPCoM) dự kiến trình 2 nội dung quan trọng của Công ty trong năm nay. Một là kế hoạch kinh doanh. Hai là việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.

Năm 2023, Thủy điện Sử Pán 2 đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 180 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 39 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện của năm 2022, cả 2 chỉ tiêu đều gần như đi ngang.

Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Sử Pán 2 xin từ nhiệm trước hạn
Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Sử Pán 2 xin từ nhiệm trước hạn.

Kết quả kinh doanh 2022 của Công ty ghi nhận nhiều điểm tích cực, không chỉ tăng trưởng so với năm trước mà còn vượt kế hoạch đặt ra ở mọi chỉ tiêu tuy nhiên có thể thây Thủy điện Sử Pán 2 thận trọng với các mục tiêu năm 2023.

Đáng chú ý, nội dung quan trọng khác sẽ được trình tại ĐHĐCĐ tới là việc Chủ tịch HĐQT - ông Đoàn Hải Chiến xin từ nhiệm. Lý do từ nhiệm được ông Chiến đưa ra là vì lý do cá nhân nên không sắp xếp được thời gian để đảm nhận nhiệm vụ của ĐHĐCĐ và HĐQT phân công. Theo đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua, ông Chiến sẽ chính thức từ nhiệm vào ngày 08/04 - ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Được biết, hiện ông Chiến còn đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng An Xuân - cổ đông lớn nắm gần 13% vốn của Thủy điện Sử Pán 2.

Trước ĐHĐCĐ thường niên, cơ cấu cổ đông lớn của Thủy điện Sử Pán 2 đã có sự thay đổi. Cụ thể, một cổ đông lớn là bà Đào Thị Thanh Thủy đã bán ra hơn 1,3 triệu cp SP2, tương đương 6,38% vốn của Công ty, vào ngày 03/03/2023. Sau giao dịch, bà không còn nắm bất kỳ cổ phiếu SP2 nào. Tổng giá trị thương vụ gần 17 tỷ đồng.

PV (t/h)