Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức | 15:53:00 05/08/2020

DNHN - Sau 2 ngày làm việc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", sáng ngày 5/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang tiếp tục làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XXII; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức, bầu 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang đề ra mục tiêu tổng quát đó là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường sống; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đưa huyện Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững. Và 12 chỉ tiêu cụ thể với các nhóm giải pháp chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Linh, Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Chương trình phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng chí nhấn mạnh tới các giải pháp đó là: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Hàng năm xây dựng chương trình thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị phải đề ra những biện pháp cụ thể, sáng tạo, trong đó cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; xây dựng phong trào thi đua phát triển đều khắp trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, văn hoá- xã hội, an ninh, quốc phòng để khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên và sự sáng tạo không ngừng của cán bộ, chiến sỹ và đông đảo quần chúng Nhân dân. Trong chỉ đạo, cần chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân; quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các ngành, các lĩnh vực, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng quê hương Lạng Giang giàu mạnh. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất nhằm phát huy tác dụng thực chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Để động viên phong trào thi đua cần đảm bảo tính toàn diện khi xét khen thưởng, gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, lãnh đạo gương mẫu chấp hành kỷ cương, kỷ luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục củng cố về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng từ huyện tới cơ sở; bố trí, phân công hợp lý công việc cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận, thẳng thắng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21 trình Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đại hội thống nhất chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững”; với tinh thần đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và giao Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22 tiếp thu các ý kiến đóng góp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ 22 kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới, dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý trí tự lực, tự cường, ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Sau 2 ngày làm việc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã tạo không khí phấn khởi và một niềm tin vững chắc để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục đưa Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tín nhiệm cao bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí, Bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Kết quả:

- Đồng chí Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXII.

- Đồng chí Đặng Đình Hoan và Ngô Thanh Linh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

BCH Đảng bộ cũng đã bầu bầu 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Dương Uyên

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập