VEAM bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

15:17 20/06/2024

Hội đồng quản trị mới đã bầu ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Bộ Công Thương), làm Chủ tịch HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng 20/6 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, và phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023. Tại đại hội này, kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát cũng đã được thông qua.

Đại hội còn xem xét và chấp thuận tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM, đồng thời thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đáng chú ý, đại hội đã bãi nhiệm ông Phan Phạm Hà khỏi vị trí thành viên HĐQT, miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nga khỏi vị trí thành viên HĐQT.

VEAM bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
VEAM bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Trong khuôn khổ đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng viên đã được thông qua và kết quả là ông Ngô Khải Hoàn, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Nguyệt trở thành các tân thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị mới đã bầu ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Bộ Công Thương), làm Chủ tịch HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Công Thương), được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VEAM.

Tân Chủ tịch HĐQT Ngô Khải Hoàn đã thay mặt các thành viên HĐQT mới cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông VEAM đã thông qua, cùng nhau đoàn kết và cố gắng vì mục tiêu phát triển của VEAM, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

P.V (t/h)

Tags: