Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam huy động 600 tỷ đồng để đầu tư

21:05 22/05/2022

Tổng Công ty CP Chăn Nuôi Việt Nam huy động vốn để tăng vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, qua đó triển khai thực hiện Dự án bò thịt.

Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Chăn Nuôi Việt Nam (VLC/UPCoM) dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn triển khai dự án bò thịt.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VLC sẽ diễn ra ngày 08/06 tới, theo phương thức trực tuyến.

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam huy động 600 tỷ đồng để đầu tư
Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam huy động 600 tỷ đồng để đầu tư.

Một nội dung quan trọng là phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn để tăng vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, qua đó triển khai thực hiện Dự án bò thịt.

Ngoài mục đích trên, VLC sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện linh hoạt các mục đích khác bao gồm mua sắm tài sản, đầu tư dự án hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư vào dự án của các công ty con, góp vốn vào các công ty con, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 24 triệu cp, tương đương tỷ lệ phát hành 13.92546% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 25,000 đồng/cp, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán đạt 600 tỷ đồng.

PV