Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam – VNX

DNHN - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam – VNX chính thức được “khai sinh” bởi Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành vào ngày 20/2/2021.

VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Ảnh: minh hoạ)

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - viết tắt VNX) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2021.

Quyết định nêu rõ, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có trụ sở đặt tại Hà Nội. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định mức vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có mục tiêu xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và hằng năm; xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; quản lý, giám sát 2 Sở giao dịch theo quy định của pháp luật;

Báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính vẹn toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam, hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới.

Trong quyết định, Thủ tướng cũng phân công nhiệm vụ chính cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

VNX áp dụng cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan.

VNX có mục tiêu xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và hàng năm; xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; quảnh lý, giám sát 2 Sở giao dịch theo quy định của pháp luật; báo cáo, kiến nghị UBCKNN các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính vẹn toàn của TTCK Việt Nam; hợp tác quốc tế về chứng khoán và TTCK với các Sở GDCK trên thế giới…

HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành TTCK Phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Trong khi đó, HoSE sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, 2 sở HoSE và HNX sẽ có các nhiệm vụ khác như như: Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết; đầu tư, triển khai phát triển hệ thống công nghệ, phát triển sản phẩm mới theo nhiệm vụ được giao; cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật; Tạm ngừng, đình chính giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; Báo cáo Sở GDCK Việt Nam, kiến nghị UBCKNN xử lý các hành vi vi phạm giao dịch.

Phương Ngân

Tin liên quan