Talk: Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc-Việt Nam (Phần 1)

11:04 21/07/2022

Quan hệ hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Việt Nam là một quá trình mở, ngày càng phát triển cả cấp vĩ mô và vi mô, ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế mỗi nước. Việc tìm hiểu các tiềm năng và kinh nghiệm hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai nước là một trong những nội dung quan trọng và cách thức hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho quá trình này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng làm quen với những kinh nghiệm phát triển và dự kiến đầu tư của 2 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm.