Vì đâu Rạng Đông Holding tụt dốc?

23:19 08/08/2022

Doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến lãi ròng quý II của Công ty CP Rạng Đông Holding giảm 61%, còn hơn 5,5 tỷ đồng.

Công ty CP Rạng Đông Holding (RDP/HoSE) ghi nhận lợi nhuận ròng quý II/2022 hơn 5,5 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu đi lùi trong khi loạt chi phí tăng.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2022, doanh thu thuần của RDP giảm 38% so với cùng kỳ, còn hơn 554 tỷ đồng. Song song đó, giá vốn giảm 40%. Lãi gộp đi lùi 9%, đạt hơn 62,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 7,6% lên 11,3%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 97%, lên hơn 750 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến lãi ròng quý II của RDP giảm 61%, còn hơn 5,5 tỷ đồng. 

Công ty CP Rạng Đông Holding
Công ty CP Rạng Đông Holding.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của RDP giảm 14%, còn 1,245 tỷ đồng và lãi ròng hơn 11,3 tỷ đồng (giảm 56% so cùng kỳ). Về cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng thành phẩm chiếm 80%, bán hàng hóa chiếm 20%, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ.

Năm 2022, RDP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 2,971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 86% so với năm 2021. So với kế hoạch, RDP đã thực hiện được 42% chỉ tiêu doanh thu và 19,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của RDP đạt gần 2.309 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5%, lên gần 548 tỷ đồng (chiếm 23,7% tổng tài sản); các khoản phải thu dài hạn hơn 23 tỷ đồng, tăng 47%.

Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 808 tỷ đồng (chiếm 35% tổng tài sản). Thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu chiếm 83% giá trị hàng tồn kho; đạt gần 672 tỷ đồng (tăng 9% so với đầu năm). Nợ phải trả tăng 3% so với đầu năm, lên hơn 1.775 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ vay nợ thuê ngắn hạn chiếm 44%, vay nợ thuê dài hạn chiếm 20,4%.

PV