Phạt Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hàng trăm triệu vì sai phạm công bố thông tin

23:50 09/08/2022

Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch. Tổng số tiền Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường phải nộp phạt là 250 triệu đồng.

Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), bị phạt hành chính theo Quyết định số 554/QĐ-XPVPHC. Mức phạt là 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Phạt Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hàng trăm triệu vì sai phạm công bố thông tin
Phạt Tập đoàn Khoáng sản Á Cường hàng trăm triệu vì sai phạm công bố thông tin.

Theo đó, Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể, Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022. Với hành vi này, Công ty bj phạt tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Qua xem xét cho thấy, Công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cũng sẽ thay đổi.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Công ty buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch. Tổng số tiền Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường phải nộp phạt là 250 triệu đồng.

Linh Anh