BHXH Việt Nam: Hưởng ứng Ngày Pháp luật

Tin tức | 08:46:00 12/10/2019

DNHN - BHXH Việt Nam vừa gửi công văn số 3697/BHXH-PC tới các đơn vị trực thuộc BHXH Việt nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Mục đích của việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của Ngành và Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; tổ chức đối thoại, giao lưu, trao đổi, tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại Kế hoạch số 379/KH-BHXH ngày 01/02/2019. Đồng thời, chú trọng, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức ngành BHXH; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về lề lối làm việc, thái độ phục vụ, chất lượng phục vụ người dân cho đội ngũ công chức, viên chức nói chung, cán bộ bộ phận một cửa nói riêng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thực hiện thường xuyên hàng năm, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 10/10 đến ngày 11/11/2019.

Một số khẩu hiệu nhân Ngày Pháp luật Việt Nam gồm:

“Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

“Tích cực tìm hiểu, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vì quyền lợi của chính mình”.

“Công chức, viên chức ngành BHXH tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân”.

“Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”.

“Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập