Licogi 18 sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%

22:45 03/03/2022

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 - Licogi 18 dự kiến phát hành hơn 3,04 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức, tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, L18/HoSE) mới thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHĐCĐ tổ chức ngày 26/4 tới đây.

Cụ thể, Licogi 18 dự kiến phát hành hơn 3,04 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức, tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2022, HĐQT sẽ quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.
Licogi 18 sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%
Licogi 18 sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 30,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.
Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Licogi 18 ghi nhận doanh thu đạt 2.860 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,5% và 103,9% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 59,26 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 118,5% kế hoạch.
Mới đây, L18 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.720,7 tỷ đồng, tăng 28,8% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 2.236,7 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 422,3 tỷ đồng và doanh thu khác đạt 61,56 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 65,9 tỷ đồng, tăng 31,8%. Ngoài ra, tỷ lệ trả cổ tức bình quân là 10%.
PV