#Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX. Phát triển HTX bền vững, lâu dài để HTX thực sự là một ngôi nhà chung, một xã hội thu nhỏ cho tất cả thành viên, được tự do đóng góp, cống hiến và làm việc trọn đời.