Phân bổ hơn 96,7% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước sau 4 tháng đầu năm

DNHN - Tính đến hết tháng 4, số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ đạt hơn 466 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy còn nhiều bộ và địa phương vẫn chưa hoàn thành công tác phân bổ.

Đã phân bổ hơn 96,7% kế hoạch vốn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 4, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ là 446,1 nghìn tỷ đồng, đạt 96,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương mà các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tổng số vốn đã phân bổ là 399,6 nghìn tỷ đồng, đạt 86,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

  Sau 4 tháng đầu năm đã phân bổ được 96,7% kế hoạch vốn (ảnh: Minh họa)

Tuy vậy, trong số các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 27 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Kế hoạch vốn còn lại chưa được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ là 61,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo nhận xét của Bộ Tài chính, đến hết tháng 4 có một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ kế hoạch vốn chưa triển khai phân bổ khá cao như: Bộ Thông tin và Truyền thông (94,77%), Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (88%), Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (85,21%), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (82,16%), Bộ Y tế (75,91%), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (74,47%), tỉnh Phú Thọ (84,3%), tỉnh Hưng Yên (56,35%), Bắc Ninh (53,06%), Tây Ninh (51,71%).

Nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách trung ương theo Bộ Tài chính là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, số vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ do các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, số vốn chưa phân bổ thuộc về các dự án quá thời gian thực hiện với quy định (đang trình Thủ tướng Chính phủ xử lý); các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, hiện còn tới 39/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 18/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Nhiều địa phương chưa giao kế hoạch chi tiết cho các dự án

Theo Bộ Tài chính, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng các bộ ngành địa phương chưa phân bổ hết vốn. Theo đó, việc giao kế hoạch vốn năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 và Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, chỉ sau khi Quốc hội quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thì mới được phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án khởi công mới và nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục đầu tư sau ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án này. Sau khi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến, các bộ, địa phương mới điều chỉnh lại phương án phân bổ, làm chậm quá trình phân bổ vốn.

Bên cạnh đó, số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa giao kế hoạch chi tiết cho các dự án còn lớn. Nếu tính cả chương trình mục tiêu quốc gia thì số vốn chưa phân bổ là 77.671 tỷ đồng, chiếm 16,27% kế hoạch vốn đã được Quốc hội quyết định.

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, Bộ Tài chính chung chỉ ra một số tồn tại khác như nhiều bộ, địa phương chưa bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng theo cam kết, ảnh hưởng lớn đến thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài.

Hay có tình trạng hiều dự án ODA vay Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) được giao kế hoạch vốn nhưng chưa hoàn thành thủ tục gia hạn Hiệp định vay do thủ tục phức tạp, đòi hỏi phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo Chủ tịch nước.

PV (t/h) 

Tin liên quan