#Vốn đầu tư mới ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam